در بخشی از این گفت وگو می خوانید:

بین مجلس و دولت در بروز واکنش‌ها تفاوتی هست که باید در نظر داشت. در دولت یک اراده و یک نظرحاکم است وزرا هم به هر حال در چنین مواردی از رئیس‌جمهور تبعیت می‌کنند. هر چند در نحوه تصمیم گیری شرکت دارند و ممکن است نظر متفاوتی هم داشته باشند، ولی در اعلام مواضع کسی نمی‌تواند موضعی غیر از مواضع رئیس‌جمهور بگیرد.

مواضع دولت خلاصه در مواضع رئیس‌جمهور است. در حالی که در مجلس این گونه نیست. ممکن است در مجلس این تفکر وجود داشته باشد که باید نسبت به برخی رفتارهای دولت سریع عکس العمل نشان داده و دولت به چالش کشیده شود اما همه این تفکر را ندارند و برای تحقق آن حداقل نیاز به رای اکثریت است.

مجلس یک بعد مشورتی و تصمیم جمعی دارد و دولت یک بعد یا نمای فردی و اجرایی. این مشورتی بودن مجلس، توام شدن با حلم و صبر بیشتری را میطلبد نسبت به دولت که بیشتر بعد فردی و اجرایی دارد.