به گزارش پارس توریسم ،اظهارات شمقدری در حالی مطرح شده كه به نظر می رسد با توجه به تركیب فعلی هنرمندان حاضر در شورای عالی سینما (كه همگی از نظر گرایش فكری و سیاسی همسو با دولت و معاونت سینمایی هستند )یكی از فیلمسازان زن انتخاب شود كه گرایش نزدیك تری به دولت داشته باشد .

در میان فیلمسازان زن مطرح سینمای ایران یعنی رخشان بنی اعتماد ،تهمینه میلانی ،پوران درخشنده ،منیژه حكمت و....به نظر می رسد تنها انسیه شاه حسینی از نظر فكری به مدیران سینمایی دولت آقای احمدی نژاد نزدیك تر باشد وانتخابی غیر از خانم شاه حسینی بعید به نظر می رسد.