مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران كه نام وي روز گذشته در ليست ۱۴ نفره مشاوران بركنار شده رئيس جمهور اعلام شده بود، در گفتوگو با فارس، با بيان اينكه بنده مشاور رئيس جمهور نبودم كه لغو شده باشد، گفت: احمدينژاد در دولت نهم براي بنده حكم مشاور صادر كرده بود اما به دليل اينكه طبق مصوبه مجلس، اعضاي شوراي شهر نميتوانند مشاوران رئيس جمهور باشند، اين حكم خود به خود لغو شد.

وی تصریح کرد: به دلیل مصوبه مجلس، حتی آقای زریبافان و خانم سلطانخواه نیز در دوره شورای شهر دوم از سمت مشاور رئیس جمهور کنار رفتند و در شورا ماندند.

عضو شورای شهر تهران در خصوص اینکه آیا در دولت دهم برای شما حکم مشاوره صادر شده بود؟ تأکید کرد که در دولت دهم هیچ‌‌گونه حکم مشاور رئیس جمهور برای بنده صادر نشده ‌و اصلاً نمی‌توانسته صادر شود، زیرا کسی که عضو شوراست، نمی‌تواند مشاور رئیس جمهور باشد.

به گزارش فارس، محمود احمدينژاد رئيس جمهور روز گذشته در نامهاي از خدمات و همكاري تعدادي از مشاوران خود ازجمله مجتبي رحماندوست، ابوالفضل توكليبينا، محمدرضا اعتماديان، سيدكاظم وزيري هامانه، محمد ستاري وفايي، مهدي چمران، محمد رويانيان، علي منتظري، مهدي شهيد كلهر، علياصغر زارعي، مهدي مصطفوي، داود دانشجعفري، حاج علياكبري و سوسن كشاورز تقدير و تشكر كرد.