سایت بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی متعلق به سیدحمید روحانی سند زیر را که در میان اسناد ساواک وجود دارد منتشر کرد.