افکار نیوز - رییس جمهور آلمان به دلیل خرید شیرینی و نان سنتی از ایالتی که در آن زندگی نمی کند به دردسر افتاده است و اکنون بسیاری از مقامات آلمان خرید شیرینی و نان کریستین وولف، رئیس جمهور آلمان از ایالتی دیگر را یک " رسوایی " می دانند.
به گزارش پایگاه اینترنتی آبندبلت، مقامات آلمان نسبت به این مساله که وولف دوبار در ماه شیرینی ونان سنتی خود را از هانوفر، پایتخت ایالت نیدرزاکسن در ۳۰۰ کیلومتری کاخ محل اقامت خود سفارش می‌دهد اعتراض شدیدی نشان داده‌اند.

محافظان محیط زیست و سیاستمداران حزب مخالف واتاق صنایع دستی ‌آلمان اکنون از این اقدام وولف متعجب هستند.

طبق اظهارات این مقامات، انتقال شیرینی و نان محلی از نیدرزاکسن به برلین انحطاط فرهنگی‌، آسیب‌ به محیط زیست و به طور کلی غیر ضروری است.

یکی از مقام‌های حزب سبز در پارلمان فدرال نیز این اقدام را احمقانه دانست.

اتحادیه حفاظت از محیط زیست آلمان ضمن واکنش نسبت به این اقدام وولف اعلام کرد بهتر است چنین نان‌های سنتی در خود برلین تولید شود تا این که از محلی به محل دیگر انتقال یابد.

انتقادات از وولف در حالی صورت می‌گیرد که وی چندی پیش به دلیل آنکه تعطیلات خود را در اسپانیا و در ملک یک سرمایه گذارسپری کرده بود و همچنین احتمال دوستی بین این دو و فساد مالی، مورد انتقاد قرار گرفته بود.