هیئت دولت در راستای گسترش مناسبات ایران با سایر كشورها و انجام حسن نیت در روابط ایران و دو كشور كامبوج و مالاوی با برقراری مقررات لغو روادید شصت روزه بین دو كشور موافقت كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل موافقت کرد.
با تصویب دولت برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل مجاز شد.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاهای ذی ربط ابلاغ شده است.