در حالی که در آن زمان شاه بسیاری از تعهدنامهها را مبنی بر عدم دستیابی به سلاح هستهای به امضاء رساند اما همواره مدعی ساخت سلاحهای هستهای همچون سایر کشورها بود و آن را علنی ابراز میکرد.