بازپرس شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت در گفتگو با خبرنگار مشرق گفت:احضار مدیر مسئول روزنامه جوان به این شعبه منتفی شده است.

غلامرضا منصوری درباره علت این امر افزود: صدور احضاریه مدیر مسئول روزنامه جوان ناشی از بروز یک اشتباه اداری بوده است.