افكار نيوز - عضو شوراي عالي كار :مطالبات ۸ ميليارد توماني بن كارگران پيگيري قضايي ميشود

به گزارش افکار به نقل از فارس، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تاکنون جواب مثبتی برای حل مسالمت آمیز مطالبه کارگران از اتحادیه امکان داده نشده است، گفت: شورای عالی کار در حال تهیه دادخواست قانونی برای پیگیری این موضوع از مراجع قضایی است.

/ ب.