زیبا احمدی در گفتگو با خبر آنلاین با رد شائبه های مطرح شده در مورد عسگری مبنی بر پناهندگی اظهار داشت: به هیچ وجه این مساله درست نیست ایشان بالاترین پست و مقام را در این کشور داشت مگر معاون وزیر دفاع بودن کم پستی است که عسگری بخواهد به خاطر شرایط بهتر پناهنده شود. البته عسگری هیچگاه دنبال پست و مقام نبوده که بخواهد برای موقعیت بهتر پناهنده شود. عسگری برای پناهنگی باید انگیزه ای داشته باشد در حالیکه وی هیچگاه چنین انگیزه های نداشته است.

وی افزود :عسگری علاقه وافری به خانواده خود داشت. وی پدر چهار دختر و یک پسر بود که به شدت به خانواده خود وابسته بود و به پدر پیر خود بسیار محبت می کرد. عسگری به هیچ وجه پناهنده نشده و نخواهد شد، حتی اگر در دست اسراییل تکه تکه شود حرفی برخلاف مصالح نظام نمی زند؛ این مساله از شخصیت و ایمان اسلامی عسگری به دور است و یک توهین محسوب می شود و این سخن را قاطعانه عرض می کنم. این سخن کسانی است که با عسگری و نظام دشمنی دارند بنابراین پناهندگی وی را مطرح می کنند حال کسانی که آن زمان این شبهه را مطرح کردند بر آنها ثابت شد که این کار رژیم صهیونیستی است. چون در این مدت نه تنها تماسی نگرفته بلکه هیچ مصاحبه ای نیز نکرده است، حال آنکه اگر مصاحبه ای انجام داده بود بارها توسط این کشورها در بوق و کرنا می شد.