به گزارش مهر، رضا جلالی با اشاره به تعامل خوب این وزارتخانه با نمایندگان مجلس اظهار داشت: در سه ماهه سوم سال جاری تعداد ۲۶ مورد تذکرات و ۱۱ مورد از سئوالات نمایندگان مجلس دریافت و پس از بررسی و اخذ پاسخ به معاونتها و واحدهای تابع وزارتخانه ارسال شد.
وی افزود: در سه ماهه سوم سال جاری تعداد ۸۳۰ مورد پاسخ به نامه نمایندگان مجلس و ۵ مورد پاسخ مربوط به تذکرات نمایندگان، از واحدهای تابعه وزارتخانه دریافت و به نمایندگان مجلس منعکس شد.

مدیرکل دفتر امور مجلس افزود: در سه ماهه سوم سالجاری مطالب ۲ مورد از سئوالات نمایندگان مجلس جهت پاسخگویی وزیر در کمیسون تخصصی تهیه و تنظیم شده است.

جلالی اظهارداشت: در این مدت جمعاً ۴۷ مورد از طرحهای قانونی، گزارش کمیسیونهای مجلس، لوایح پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، گزارش کمیسیونهای مجلس و پیشنهادات واصله درخصوص لوایح، به معاونتها و واحدهای تابعه وزارتخانه جهت استعلام نظرات و یا استحضار ارسال شده است.

وی ادامه داد: در سه ماهه سوم سال جاری در مورد ۱۱ مورد از طرحها و لوایح قانونی اظهارنظر کارشناسی و خلاصه پرونده آنها شامل اهداف، نقاط قوت و ضعف مشخص و اعلام شده است.

جلالی افزود: ۱۰ مورد از مطالب نطقهای قبل از دستور نمایندگان مجلس، گزارش تهیه شده و برای مدیران وزارتخانه ارسال شد. وی در پایان گفت: دفتر امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۳۱ جلسه، مطالب مطرح شده توسط نمایندگان درخصوص رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی قرار داد.