به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانیفضلی در همایش ارتقای سلامت نظام اداری در گرگان با بیان اینکه اطلاع دقیقی از کل درآمدهای کشور در دست نیست، اظهار داشت: انضباط مالی به معنای تسلط کامل بر درآمدها و هزینهها و کسب نتایج به صورت مشخص است اما واقعیت این است که هنوز کل درآمدهای نظام در یک جا به صورت متمرکز درنیامده و تحت یک سیاست واحد اعمال نظر و قدرت نمیشود.

وی تصریح کرد: همه کشورهای مترقی دنیا دارای یک نظام مالی متمرکز هستند و از یک طریق درباره نحوه هزینه کرد درآمدها سیاستگذاری می‌شود.

رئیس کل دیوان محاسبات اضافه کرد: در کشور ما شرکت‌هایی با میلیاردها ریال درآمد، شهرداری با هزاران میلیارد درآمد، بنیادهای مختلف با صدها میلیارد درآمد وجود دارند اما تاکنون این درآمدها در یک سیستم مالی منضبط جمع نشده است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در عرصه بینالملل در رقابت با سایر کشورها قرار داریم، اظهار داشت: ما به عنوان مسلمان و کسانی که ادعای حکومت دینی دارند باید بر نتیجه و اثر منابع درآمدی خود فکر و برنامهریزی کنیم و بالاترین میزان بهرهوری را داشته باشیم.