به گزارش ایرنا، بعد از پایان همایش یکی از خبرنگاران در خصوص این اتفاق به رحیمی گفت: امروز شما شانس نیاوردید که با خنده معاون اول مواجه شد که گفت: 'آسانسور شانس نیاورد!'

**محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور امروز ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان سینا با بیماران عیادت کرد.

**پس از آن آقای پورمند رییس بیمارستان سینا گزارشی از عملکرد و سابقه ۱۴۰ ساله بیمارستان ارایه کرد.

** ارتباط با دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا و صحبت کردن اساتید این دانشگاه با رییس بیمارستان که به صورت غیر منتظره و از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد تحسین حضار را برانگیخت.

در این ارتباط، اساتید دانشگاه جورج واشنگتن و رییس بیمارستان در خصوص تبادلات علمی و تکنولوژیکی طرفین صحبت هایی کردند.