مهر:برادر یکی از عناصر فتنه که طی چند سال اخیر ریاست یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور را بر عهده داشت هفته گذشته از سوی مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار شد.

به گزارش مهر، دستجردی پس از گذشت مدتها از طرح انتقادات نسبت به حضور وی در سمت ریاست دانشگاه، نسبت به این برکناری اقدام کرد.