افكار نيوز - محسن صفایی فراهانی از محکومان فتنه پس از انتخابات که به مرخصی رفته بود، بعد از ظهر امروز با پایان یافتن مرخصی، به اوین باز می گردد.

/ب.