افكار نيوز -چندی است شبکه خبر در برنامه ای به نام "امروز" و در تحلیل های سیاسی خود از مسائل روز و جهان از مجریان زن خارجی استفاده می کند.

به گزارش برنا، جالب است که این برنامه برای متنوع کردن برنامه خود، مجری وارد ایران می کند تا با لهجه های هر چند نامانوس به ذکر و بررسی اخبار جهان با زبان الکن فارسی بپردارند.

حال آنکه این سوال مطرح است که مگر مجریان ایرانی کم بوده و یا از استعداد کمتری برخوردارند که این برنامه از مجریان خارجی برای جذاب کردن برنامه خود استفاده می کند؟