افكار نيوز - معاون اول رئيس جمهور به بيان سابقه تحريمها و قطعنامههاي صادر شده عليه ايران در تاريخ پرداخت و يادآور شد: تا قبل از دولت احمدي نژاد حتي پيچ و مهرههاي مورد استفاده صنعت نفت را از انگليس ميخريدند. اما در دولت احمدي نژاد كاري صورت گرفت كه قرار است تا سال آينده صد در صد قطعات بخش نفت در داخل توليد شود.
رحيمي انگليس را استثمارگر و استعمارگر پير توصيف كرد و گفت: اين كشور هيچ ندارد و نه آدمهايش آدم و نه مسئولانش مسئول هستند و حتي منابع زيرزميني ندارد و يك مشت خرفت هستند كه مافيا بر آنها حاكم است. ۵۰۰ سال دنيا را غارت كردند و جواني كه الآن آمده است احمقتر از قبلي است و گويا خداوند آنها را نوكر آمريكا و صهيونيستها آفريده است.