به گزارش افکارنیوزنماینده اصفهان با تاکید بر اینکه در کل باید هر ۳ قوه صرفه جویی داشته باشند گفت: وقتی مشکلات ارزی داریم و بازار ارز ملتهب است، رییس جمهور کار بدی کرده که این همه آدم را با خودش به سازمان ملل برده است.

حسن کامران در گفت‌وگو با پایگاه خبری فریادگر با ابراز تاسف از اعزام هیات ۱۲۰ نفره از ایران به نیویورک گفت: امروزه برای تامین هزینه رزمندگان معسر درمانده ایم. در قانون بودجه ۶۰ میلیارد تومان برای آنان در نظر گرفته شد و در بررسی بودجه آنرا به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم اما آقایان ندادند. وی افزود: رزمنده‌ای که داوطلبانه به جبهه و جنگ رفته و جانش را گذاشته تا برای ما امنیت درست کند، بودجه به او نمی‌دهند، آن وقت ۱۲۰ نفر را به نیویورک می‌برند که سوال ما این است برای چه می‌برند؟

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با يادآوري اينکه همين چند روز قبل بود که در بررسي يک طرح، براي همسران ايثارگران بودجه نداشتيم گفت: من به نماينده دولت گفتم که همسر شهيد و جانباز که درس ميخواند به يک بودجه ۳ ميليارد توماني نياز دارد و شما نميدهيد و ميگوييد نداريم در حالي که اين مبلغ نصف هزينه اي است که اين آقايان به آمريکا برده اند. وي با تاکيد بر اينکه رهبري بارها به مسوولان گفته اند سفرهاي غير ضروري را نرويد گفت: کشورهاي ديگر را ببينند که با ميهمان سياسي شان چه ميکنند در حالي که ما اينجا بايد پسته و قالي دنبال آقاياني کنيم که به ايران آمده اند! مگر قرار است چه بشود؟ کامران با طرح اين پرسش که پولهاي کلاني که دولت اين گونه خرج ميکند، مال کيست و از کجا آورده اند؟ گفت: آقايان بدانند که اين پول کلاه نمديهاست. وي افزود: لپ سرخها همان اشرافها هستند و زيرپاي زن و دختر و پسرشان هر کدام يک ماشين است و اگر انساني را هم با اين ماشين زير گرفتند، بدون آنکه نگران باشند ديهاش را ميدهند. در حالي که آن فردي که التماس ميکند که يک وام ۳ ميليون توماني بگيرد، به او نميدهيم. آقايان بدانند که پول اين بندگان مظلوم خدا را به نيويورک ميبرند. نماينده اصفهان با تاکيد بر اينکه نظارت مجلس هميشه ضعيف بوده است گفت: اول خود مجلس بايد درست کار کند تا بتواند به دولت تذکر بدهد. وقتي من نماينده دنبال يک وزيرراه ميافتم و به هر کجا که ميگويد، ميروم، ديگر نميتوانم به آن وزير يا رييس جمهور بگويم چرا هياتي به اين گستردگي به اين سفر بردهايد.