به گزارشافکارنیوز، عظیم محمودآبادی در صفحه سیاسی امروز اعتماد در یادداشتی تحت عنوان «آیا احمدی‌نژاد از آنچه عبدی و شریعتمداری می‌گویند بی‌خبر بود؟» می نویسد:

تنها محمود احمدی‌نژاد است که می‌تواند کاری کند یا چیزی بگوید که حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان و عباس عبدی در روزنامه اعتماد هر دو یک سخن را بگویند و آن اینکه جایگاه رییس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظام‌های ریاستی دیگر به گونه‌یی نیست که بتواند درباره ارتباط با امریکا اظهارنظر کند.

روز گذشته مدیرمسوول «کیهان» طی یادداشتی با عنوان «چرا جدی گرفته نشد؟» به طرح این پرسش پرداخت که چرا ابراز تمایل و حتی اصرار احمدی‌نژاد در سفر اخیرش به نیویورک مبنی بر رابطه با امریکا با وجودی که اظهارات وی برای امریکاییان «امتیاز طلایی» محسوب می‌شد اما کسی سخنان او را جدی نگرفت و به تعبیر کیهان مقامات دولت امریکا «با بی‌اعتنایی» از کنار آن گذشتند. مدیرمسوول کیهان سپس با طرح ادعای اینکه برقراری ارتباط با ایران «آرزوی چندین و چند ساله» برای دولتمردان امریکایی است، به پاسخ پرسشی که مطرح کرده می‌پردازد و دلیل بی‌اعتنایی دولتمردان امریکایی به پیشنهاد رییس‌جمهوری ایران را بی‌پشتوانه دانستن آن پیشنهاد می‌داند؛ «به گفته او امریکایی ها به خوبی می‌دانند آقای احمدی‌نژاد اگرچه رییس‌جمهور و یکی از مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران است ولی اتخاذ تصمیم درباره مذاکره یا رابطه با امریکا در حوزه مسوولیت و اختیارات قانونی ایشان نیست.»

عباس عبدی نیز در یادداشت خود که در شماره دیروز روزنامه اعتماد منتشر شد با تیتری شبیه به عنوان سرمقاله شریعتمداری به تحلیل چرایی بی‌اعتنایی مقامات امریکا به پیشنهاد رییس‌جمهوری ایران درباره ارتباط با امریکا پرداخت. عبدی در یادداشت خود با عنوان «چرا کسی جدی نگرفت؟» دلیل بی‌تفاوتی مقامات امریکا نسبت به ابراز تمایل احمدی‌نژاد را اطلاع آنها از «فاقد پشتوانه» بودن چنین اظهاراتی از جانب وی دانست. عبدی بر این نکته تاکید کرد که در واقع مابه‌ازای قدرتی که بتواند اجرایی شدن پیشنهاد احمدی‌نژاد را تضمین کند وجود نداشت.

عبدی هم در تحلیل خود با منطقی متفاوت به همان نتیجه‌یی می‌رسد که شریعتمداری آن را گفته است.

اما به نظر می‌رسد توجه به یک نکته در یادداشت عبدی و شریعتمداری غایب است و آن اینکه نمی‌توان باور کرد نکته‌یی که از منتها الیه راست(حسین شریعتمداری) تا منتها الیه چپ(عباس عبدی) همه آن را می‌دانند و می‌فهمند محمود احمدی‌نژاد آن را نداند.

چطور ميتوان پذيرفت بيان مسالهيي كه توسط احمدينژاد به گفته شريعتمداري نه تنها اوباما كه حتي هيچ يك از مقامات دولت امريكا هم آن را جدي نگرفتند و به گفته عبدي حتي رسانههاي جهاني هم از كنار آن با بياعتنايي عبور كردند رييسجمهور ايران نسبت به آن بيتوجه بوده است.