به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، بررسی طرح استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در دستور کار جلسه علنی فردای مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

طبق اعلام هیئت رئیسه پارلمان، ‌ تا لحظه مخابره این خبر، هیچ یک از نمایندگان امضاکننده طرح مذکور امضای خود را پس نگرفتند و منصرف نشدند.

طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

همچنین بر اساس ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی پارلمان، نمایندگان مجلس مى‏توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم قانون اساسى، وزیر یا هیئت وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان برسد.

طبق ماده ۱۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، براى استیضاح یک وزیر دو ساعت و براى استیضاح دولت یا بیش از یک وزیر چهار ساعت، استیضاح‌کنندگان مى‏توانند از بین خود یک یا چند نفر را براى بحثدر موضوع استیضاح معرفى نمایند، ولى در هر حال مجموع نطق‌هاى استیضاح‌کنندگان نباید از مدت فوق تجاوز نماید.

بر پایه این گزارش، بر اساس مواد ۲۲۳،۲۲۴ و ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی، در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور مى‏تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز مى‏توانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استیضاح براى رئیس‌جمهور یا چند وزیر پنج ساعت و براى یک وزیر سه ساعت خواهد بود.

وزیر یا وزیران مورد استیضاح مى‏توانند حداکثر یک ساعت از وقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق قرار دهند.

بیانات استیضاح‌کنندگان و پاسخ آنها در یک یا چند جلسه باید به طور متوالى صورت گیرد.

استیضاح‌کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلایل و توضیحات خود، موضوعات دیگرى را که به مورد استیضاح مربوط نیست مورد بحثقرار دهند.

پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح و یا پاسخ رئیس‏جمهور از طرف هیئت وزیران مورد استیضاح، حداکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح‌کننده حق دارند توضیحات تکمیلى بدهند، به شرطى که صحبت هر کدام از ربع ساعت تجاوز ننماید. رئیس‌جمهور مى‏تواند حداکثر یک ساعت به دفاع از هیئت وزیران بپردازد و وزیر مورد استیضاح هم مى‏تواند حداکثر نیم ساعت مجدداً از خود دفاع کند.

در ماده ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی هم آمده است: پس از انجام استیضاح، رئیس عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رأى مى‏گذارد.

ماده ۲۲۷ آییننامه داخلی نیز تأکید میکند: هنگامى که استیضاح در دستور مجلس است به هیچ وجه نمى‏توان دستور را تغییر داد مگر در موارد طرح‏ها و لوایح سه فوریتى.