افکارنیوز: دکتر علی اکبر صالحی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: در این مرحله، سوخت از محل نگهداری تحت نظارت نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ساختمان اصلی و در مجاورت رآکتور منتقل می شود.
وی گفت: با استقرار سوخت در این محل، مرحله بعدی که سوخت گذاری در قلب رآکتور است، آغاز می شود و از آنجا که قرار گرفتن هر مجتمع سوخت به یک ساعت زمان نیاز دارد و در مجموع حدود ۱۶۵ مجتمع سوخت باید جای گذاری شود، این عملیات حدود ۷ تا ۸ روز زمان نیاز دارد.
صالحی تصریح کرد: امیدواریم تا در هفته سوم یا چهارم شهریور، سوخت به طور کامل به قلب رآکتور منتقل شده باشد و در این حالت نیروگاه راه اندازی شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی، راه اندازی در این مقطع را به معنی ورود برق به شبکه ندانست و گفت: تولید برق به صورت پلکانی بالا می رود و بر اساس پیش بینی، وقتی پس از دو ماه به ظرفیت ۵۰ درصد رسید، برق نیروگاه وارد شبکه سراسری خواهد شد.