به گزارشافکارنیوز به نقل از ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، طی حکمی حمیدرضا ملکمحمدی را به سمت ریاست مرکز مطالعات و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان منصوب کرد.