به گزارش افکارنیوز، کیهان نوشت: یکی از نویسندگان سایت های بالاترین و گویانیوز و خودنویس در این باره هشدار داد: چند روز قبل خبری خواندم مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تلاش و سرمایه گذاری گسترده ای برای نفوذ در میان اپوزیسیون خارج کشور آغاز کرده است. به نظر می آید، جمهوری اسلامی نه تنها چنین پروژه ای را از مدتها قبل کلید زده بلکه در این کار بسیار هم موفق بوده است. نگاهی به روند شکل گیری جریانات و گروه های سیاسی هم سو و برگزاری انواع و اقسام کنفرانس، کنگره و شوراهای متوالی و متوازی که ظاهرا هرکدام با دست آویزی متفاوت به میان آمده اند نشان می دهد که استراتژی رژیم ایجاد سردرگمی و رقابت حذفی در میان اپوزیسیون خارج کشور می باشد.

«امین - م» ادامه می دهد: البته هرگز این ادعا را نداریم که افراد و شخصیت های حاضر در این گروه ها و جریانات سیاسی همگی وابسته به جمهوری اسلامی می باشند بلکه منظور،(گروهی از) ایجادکنندگان و گردانندگان اصلی پشت پرده چنین جریاناتی می باشد که همواره مورد سوال بوده است و حساب افراد از حساب انرژی محرکه و منبع مولد تولیدات سیاسی بی اثر به حال اپوزیسیون و روند مبارزه، از همدیگر کاملا جدا می باشد.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی تلاش داشته تا اپوزیسیون را از چشم مردم بیندازد و باعثواگرایی در میان این گروه ها شود و البته در این راه موفق نیز بوده است. به عنوان مثال ببینید طی یک سال اخیر میان طیف سلطنت طلبان چه انشقاق عظیم و عجیبی رخ داده است. این گروه که تا یک سال قبل حول محور شاهزاده رضا پهلوی جمع بودند ناگهان به گروه های کوچکی نظیر هواداران راستین شاهزاده رضا پهلوی، سلطنت طلبان، پادشاهی پارلمانی طلبان، پهلوی طلبان و گروه های ریز و درشت دیگر تبدیل شده اند، یا اینکه اگر نگاهی به روند شکل گیری شبکه سکولارهای سبز بیندازیم که حقیقتا در نوع خود حرکت بسیار موثری بود و توانست نور امیدی در دل نیروهای سکولار انداخته و تا حدود زیادی آنها را گرد یک میز جمع نماید، ناگهان با پدیده هایی موازی با خود همچون سکولار دموکرات، سکولار فدرال، سکولاریزم و دموکراسی و حقوق بشر برای ایران، کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران و… روبرو می شود، حزب مشروطه که حزبی ریشه دار و قدیمی می باشد ناگهان مواجه با انبوهی از گروه های ریز و درشتی می گردد که کلمه مشروطه را با خود یدک می کشند نظیر سازمان پرچمداران انقلاب مشروطیت، سازمان مشروطه خواهان ایران خط مقدم و… جبهه ملی را نگاه کنید که با انبوه احزاب و تشکل های رنگارنگ ملی رو به رو می باشد نظیر سازمان جوانان جبهه ملی خارج کشور، اتحادیه ملی برای دموکراسی ایران، جبهه ملی با پیشوندها و پسوندهای فراوان و شاخه های مختلف و… و همین گونه سازمان ها و تشکل هایی با اسامی دموکراتیک و دموکراسی و جبهه و جنبش نظیر جبهه آزادیخواهان مردم ایران، جنبش بختیاری، جنبش رهایی بخش لرستان، جنبش آذربایجان، جنبش کوروش، جبهه متحد بلوچستان و جنبش فرزندان رستم و زال و الی آخر که در همه آنها نه تشکیل دهندگان گروه ها معلوم هستند و نه اعضای آنها.

همكار سايت خودنويس در پايان هشدار داد: با اين تفاسير و با اين همه نفوذ و پيشروي تفكري كه از طرف اتاق فكر وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي طراحي و به مورد اجرا گذاشته شده است، اگر اندكي دير به خود آييم از اپوزيسيون ريشه دار خارج كشور، اثري باقي نخواهد ماند و به جاي آنها گروه ها و افراد دست ساز رژيم جايگزين خواهند شد. اگر به خود نيامده و درصدد جلوگيري از نفوذ فيزيكي و پيشروي جمهوري اسلامي برنياييم، ديري نخواهد پاييد كه نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان.