سرویس سیاسی افکار نیوز

- پور محمدی پس از حضور در نمایشگاه مطبوعات سعی کرد از اکثر غرفه ها بازدید کند اما به این بازدید ها شامل افکار نیوز نشد. این بازدیدها که همراه با عرض خسته نباشید کوتاه با دست اندرکاران رسانه ها بود حواشی جالب نیز به همراه داشت.

پور محمدی هنگام عبور از جلوی غرفه یکی از سایتهای اصولگرا که از رنگ سبز برای دکور و لباس استفاده کرده بودند به شوخی گفت: برای چه از رنگ سبز استفاده کردید؟! برای رد گم کردن این کار را کردید؟!