ابوالفتح نیکنام ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران افزود: علت اینکه مردم مناطق شهری و یا روستایی به دنبال ارتقاء منطقه خود به شهر و یا شهرستان و مرکز استان هستند این است که منابع و بودجه های عمرانی به درستی در تمام شهرهای کوچک توزیع نمی شود و فقط امکانات در مرکز استان دیده می شود.

به گزارش مهر، وی در مورد صنعتی شد مازندران گفت: صنعتی شدن کشور و حتی مازندران بسیار خوب وقابل پشتیبانی است و همه مسئولان تصمیم گیرنده از این موضوع دفاع خواهند کرد ولی باید نگاه ویژه به استقرار صنعت مربوطه در منطقه موردنظر داشت و پیامدهای ان را کارشناسی کرد.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران عنوان داشت: صنعتی شدن مازندران با هر شکل و عنوانی مبنا ندارد و نباید با فشارهای سیاسی آنچنانی به دنبال اجرای پروژه های نفتی و پتروشیمی باشیم و از این راه منابع طبیعی را نابود کنیم.