افكار نيوز - بهانهتراشی فوتباليست مسلمان برای روزهخواری !


هوا گرم است، تمرین داریم…روزه نمی‌گیرم. این جملات بهانه‌های جدید یکی از فوتبالیست های مسلمان! الجزایری برای روزه‌خواری در ماه مبارک رمضان است.


به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل افکار، رفیق جبور مهاجم تیم ملی الجزایر و عضو تیم باشگاه آئیک آتن یونان در گفتگو با روزنامه النهار الجزایر، بالا بودن گرمای هوای یونان در برابر هوای الجزایر را علت روزه‌خواری خود در ماه مبارک رمضان امسال ذکر کرده است. وی روزه‌خواری خود را به اوقاتی که مشغول تمرینات فوتبال مخصوصا در تمرینات رسمی
است مقید کرده است.


این فوتبالست الجزایری با این توصیفات همچنان خود را ملتزم به امور دینی توصیف کرده است که واجبات مذهبی را به شکل کامل انجام میدهد.