افكار نيوز - ثمره هاشمي اظهارداشت: مهمترين شاخصي كه وضعيت برخورداري عمومي كشور از شبكه انتقال و تصفيه آب و فاضلاب را نشان مي دهد تعدد و درصد جمعيت تحت پوشش شهرها و روستاها از خدمات آب سالم و بهداشتي و برخورداري از خدمات جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب مي باشد.

وی در خصوص وضعیت برخورداری عمومی کشور از شبکه انتقال آب و فاضلاب به تفکیک روستاها، شهرهای متوسط و بزرگ اذعان داشت: جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری بیش از ۵۴ میلیون نفر، معادل ۹۹ درصد در پایان سال ۸۸ است که به نظر میرسد عدد قابل قبولی است و پیش بینی میشود تا پایان سال ۸۹ درصد جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری به صد در صد برسد.

به گزارش افکار به نقل از برنا، به گفته ثمره هاشمی در بخش فاضلاب شهری نیز جمعیت تحت پوشش ۱/۱۸ میلیون نفر، معادل ۸/۳۲ درصد است. همچنین در بخش خدمات رسانی به روستاها، در حال حاضر جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ۷۵ درصد است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور در خصوص برنامه ریزی های این شرکت برای اصلاح شبکه های فرسوده و جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه به خصوص در شهرهای بزرگ، عنوان کرد: طبق برآورد ها، در حال حاضر میانگین هدر رفت آب کشوری حدود ۲۹ درصد است که در مناطق روستایی هدر رفت آب به ۵۰ درصد نیز می رسد که البته این رقم با احتساب آب بدون درآمد است.

وی خاطر نشان کرد: در ارتباط با رفع فرسودگی و بازسازی شبکه های فرسوده تا کنون در بودجه های سنواتی هیچگونه اعتباری برای شبکه ها وجود نداشته و تلاش بر آن است که در برنامه پنجم توسعه اعتباری برای این بخش در نظر گرفته شود تا از این طریق، اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده تسریع شود.
ثمره هاشمی در مورد کاهش هدر رفت در سطح شهر تهران گفت: مدیریت فشار، ساماندهی به حوادثو اتفاقات که محور آن کاهش تعداد و کاهش زمانی دفع حوادثباشد و نشت یابی فعال شبکه، برای شناسایی شکستگی ها، از جمله اقداماتی است که برای کاهش هدر رفت در سطح شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است.

/ب.