به گزارش افکارنیوز به مقل از خراسان، يک مقام ارشد دولتي پيشنهاد داده است با توجه به کشف ميدان هاي مهم و ارزشمند هيدروکربوري در جزاير فارسي، هندورابي و فارور و ضرورت انجام اقدامات گسترده توسعه اي، اين جزاير به عنوان "جزاير ۳ گانه انرژي" به وزارت نفت واگذار شود که اين پيشنهاد قرار است پس از بررسي کارشناسان چند وزارتخانه، در هيئت دولت بررسي شود.