به گزارشافکارنیوز، محمود علیزاده طباطبائی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت مهدی هاشمی اظهار داشت: اتهاماتی که به مهدی تفهیم شده در دو بخش مالی و امنیتی است.

وکیل مهدی هاشمی گفت: اتهامات مالی مهدی هاشمی مربوط به مسئولیت وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخشی از اتهامات امنیتی وی مربوط به انتخابات سال ۸۸ است.

وی با بیان اینکه قرار بازداشت مهدی تا دو ماه دیگر تمدید شده است، تصریح کرد: بر اساس قرار تمدید بازداشت مهدی تا پایان دی ماه در بازداشت موقت خواهد بود.

به ادعاي وي دو نفر از دستگيرشدگان منتسب به مهدي هاشمي، شامل سرپرست قراردادها و كارپرداز بهينهسازي مصرف سوخت هستند.