کیهان به نقل ازخوانندگان خود نوشت:

فردی که به اظهارات خود در آخرین نمازجمعه اصرار می ورزد بداند که اگر با دیده تعقل و تامل به آن خطبه ها نگریسته شود اقرار خواهد کرد که مقامات و رسانه های آمریکا و اسرائیل چیزی جز آنها را مطرح نمی کردند و به همین دلیل از آن استقبال کردند.