افکار نیوز - اکثر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با کتاب مهندسی ترافیک و حمل و نقل، حمید بهبهانی و محسن ابوطالبی اصفهانی که در سال ۱۳۸۸ منتشر شده ، آشنا هستند. این کتاب جزء منابع درسی بوده و در دوجلد به چاپ رسیده است. اما جالب آنکه اکثر مطالب آن کاملا از کتاب Traffic Engineering ۲۰۰۴ -By McShane-Roess ترجمه شده است .

به گزارش افکار نیوز، برای مثال فصل ۴، خصوصیات شریان های ترافیک‬ در کتاب بهبهانی با فصل ۵ trafic stream characteristic کتاب اصلی، فصل ۵ مقدمه ای در مورد مطالعات ترافیک و جمع آوری اطلاعات با part۲ traffic studies and programs، فصل ۶ مطالعات حجم‬ با فصل ۸. volume studies an characteristic و همینطور فصلهای دیگر کتاب کاملا منطبق است.البته در ابتدای کتاب با آمدن عبارت مجهول ترجمه و تالیف تلاش شده از عواقب احتمالی جلوگیری شود اما علاوه بر آنکه این کتاب با نام مولف شناخته شده ، هیچ اشاره ای به کتاب اصلی به عنوان منبع ترجمه نشده است.