افکارنیوز به نقل از آتی نیوز نوشت: اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور که طی ماههای گذشته ارتباطات گستردهای با هنرمندان و به ویژه سینماگران آغاز کرده است اخیرا با واسطه، چندین بار با محمد اصفهانی خواننده معروف کشورمان تماس گرفته تا از او دلجویی کرده و او را در طیف هنرمندان نزدیک به خود قرار دهد ولی تا کنون جواب مثبتی از اصفهانی نگرفته است.
در عین حال مشایی چندی است همچنان به دنبال حل مشکلات هدیه تهرانی است و به تازگی اکبر عبدی و چند تن دیگر از اهالی سینما را به لیست خود افزوده است.