محمد احمدیان از گزینههای مطرح برای تصدی پست ریاست سازمان انرژی اتمی، این سمت را نپذیرفت.

به گزارش فارس، محمد احمدیان معاون نیروگاهی رئیس سازمان انرژی اتمی چندی پیش و پس از انتصاب صالحی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه با حفظ سمت به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب شد.

وی به عنوان یكی از اصلیترین گزینههای تصدی این پست محسوب میشد.