به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه چشمپوشی پارلمان اروپایی از جنایات صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی و تمرکز آنها بر موضوعات خاص را بیانگر نگاه گزینشی این پارلمان دانست و خاطرنشان کرد: پارلمان اروپایی بهتر است به جای اعطای جایزه با اهداف سیاسی، به موارد متعدد نقض حقوق انسانی در کشورهای اروپایی از جمله وضعیت ناگوار پناهندگان و مهاجران، تبعیض علیه مسلمانان و سرکوب مطالبات و خواستههای به حق اجتماعی و اقتصادی شهروندان اروپایی بپردازد.