تابناک: روزنامه کیهان در شماره امروز خود ـ ۵شنبه ۱۴بهمن ـ جلسه استیضاح وزیر راه را تنها به تذکرات نمایندگان حامی دولت اختصاص داد و هیچ گونه حرفی از موافقان استیضاح منتشر نکرد.

روزنامه کیهان در این گزارش ۱۳۰۰ کلمه‌ای، با القای این مطلب که «مجلس» عمدا وزیر راه را برکنار کرده و نه یک تکیلف قانونی را انجام داده، به مخاطب خود القا می کند که رییس مجلس قانون مجلس را نقض کرده است.

در این گزارش تنها یک بند راجع به استیضاح و تخلفات وزیر راه وجود دارد که در آنهم طی ۱۰۰کلمه تنها اسامی موافقان و برخی کلیات بیان شده از سوی این نمایندگان موافق استیضاح بهبهانی ذکر شده است ضمن اینکه در جای‌جای این گزارش، سخنان نمایندگان حامی دولت با عباراتی همچون «گفت، تذکر داد، تصریح کرد»، آمده و سخنان رییس مجلس و موافقان استیضاح با عباراتی چون «مدعی شد، مدعی شدند و متهم کردند!».

نکته قابل تامل در خصوص این گزارش، عدم اشاره به هیچیک از موارد عنوان شده از سوی احمد توکلی و علیرضا زاکانی است که این روزنامه در مواقع مورد نیاز اظهارات این افراد را به شدت برجسته و تیتر می‌سازد!

ذکر ۱۰۰ کلمه از یک ساعت و نیم سخنان موافقان استیضاح در این روزنامه نشاندهنده نارضایتی روزنامه کیهان از برکناری وزیر راه است! این در حالی است که هزار کلمه این گزارش یعنی ۸۵ درصد گزارش به اعتراضات تکراری نماینگان حامی دولت و پاسخهای لاریجانی با همان عبارت مدعی شد اختصاص یافته است.