به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، اسماعیل جلیلی با اشاره به ارایه طرحی به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برای تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق بررسی کننده لایحه بودجه اظهار داشت: طرحی که هم اکنون در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس دنبال می‌شود این است که ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق که پیش از این از کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از هر کمیسیون تخصصی تشکیل می‌شد تغییر کند و تعداد اعضای کمیسیون بودجه به نصف کاهش یابد.

وی ادامه داد: در طرح پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه متذکر شده است که روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس که بیش از ۱۰ نفر هستند در ترکیب کمیسیون تلفیق قرار گیرند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه که از منتقدان این طرح است گفت: رویکرد این اصلاحیه جایگزینی بررسی کارشناسانه لایحه بودجه به رویکرد مدیریتی است.

جلیلی گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که در طول سال موضوعات مرتبط با قانون برنامه و قانون بودجه را مورد رسیدگی قرار می‌دهند اگر در ترکیب کمیسیون تلفیق نباشند چگونه می‌توانند نظارت خود بر اجرای این قوانین مصوب را پیگیری کند و یا چگونه می‌توانند نسبت به عملکرد بودجه‌ای اشراف کامل پیدا کنند.