افكار نيوز -شنيده شده است برخي از نمايندگان مجلس به وزراي بازرگاني و صنايع 20روز فرصت داده اند تا به مشكل كارخانجات نساجي رسيدگي كنند.
دیروز همچنین ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس با امضا برگه سوال از وزیر صنایع او را به مجلس فراخواندند تا درباره استراتژی وزارت صنایع برای حفظ و توسعه صنعت نساجی به نمایندگان توضیح دهد.
مخالفین عملکرد وزارت صنایع و بازرگانی معتقدند عدم توجه کافی وزارت صنایع به کارخانجات نساجی موجب ورشکستگی بسیاری از آنها و اخراج کارگرانشان شده است.
همچنین می گویند عدم اتخاذ سیاست مناسب وارداتی از سوی وزارت بازرگانی موجب واردات بی رویه نخ پارچه و پوشاک شده و این موضوع ورشکستگی کارگاههای تولیدی و کارخانجات نساجی را در پی داشته است.

/ ب +