به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، مهدی فتحیزاده دبیرکل این جبهه که قرار است روز سهشنبه ۲۶ دیماه در یک نشست خبری موجودیت این جبهه را به صورت رسمی اعلام کند، در مورد برخی گمانهزنیها مبنی بر ارتباط این جبهه با یک کاندیدای جریان خاص، با تکذیب این موضوع گفت: این جبهه فعالیتهای انتخاباتی خود را آغاز کرده است و کاندیداهای مطرح در این عرصه را ارزیابی خواهد کرد