به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در پی پیام حجتالاسلام جهانشاهی ملقب به طلبه سیرجانی از زندان به نیروهای حزباللهی از جمله سعید قاسمی، این فرمانده دفاع مقدس در گفتوگو با فارس به وی پاسخ گفت.

وی اظهار داشت: برادر عزیز، که میگویی تنهایت گذاشتیم، راستمیگویی چون من بیمعرفتم که اگر نبودم با رفقای شهیدم میرفتم، در عین حال باید گفت، برادر گرامی، علیرغم نامردمی برخیها و نامردی ما، راه شما برای احیای مطالبه امام و رهبری به احدی الحسنیین ختم خواهد شد؛ به پیروزی یا شهادت.