موسی قربانی،نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینكه وزارت دادگستری تنها وزارت خانه ای است كه در قانون اساسی ذكر شده است افزود:اینكه اختیارات وزارت دادگستری كم یا زیاد است بحث دیگری است لیكن نمی توان وزارت دادگستری را حذف و یا با وزارت خانه دیگر ادغام و یا وظایف و اختیاراتش با به جای دیگر منتقل كرد زیرا لزوم وجود وزارت دادگستری در تركیب كابینه در قانون اساسی ذكر شده است.