به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، احمد توکلی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در تذکر آیین نامه ای به استناد ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: طبق این ماده تصریح شده است چنانچه لایحه بودجه سالانه تا تاریخ تعیین شده که ۱۵ آذرماه است به مجلس تقدیم نشود دولت موظف است لایحه چند دوازدهم تقدیم کند.

وی خطاب به ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: شما که از مهرماه تلاش کردید که دولت سر ورقت لایحه را بدهد و متاسفانه موفق نشدید بهتر است که ماده ۱۸۸ آیین نامه را به دولت تذکر دهید که همراه با لایحه بودجه ۹۲ باید لایحه چند دوازدهم را هم تقدیم مجلس کند.

نماینده تهران گفت: ضمناً جدول منابع و مصارف ارزی هم باید همزمان با لایحه بودجه تقدیم مجلس شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به ابوترابی ادامه داد: درباره مسایلی که در آغاز جلسه درباره تعامل دولت و مجلس فرمودید و تاکید کردید که سعی در تفاهم با دولت می شود، باید بگویم که ما هم سعی می کنی تا تفاهم شود ولی تقاضا می کنم در جلسه ای که مناسب است گزارش مبسوط تری به نمایندگان بدهید که هنوز تفاهم برقرار نشده است.

ابوترابی در پاسخ به توکلی تذکر وی را وارد دانست و گفت: این موارد به دولت منعکس شده و از این تریبون هم عرض می کنیم که لایحه بوجه در اسرع وقت به مجلس ارایه شود همچنین لایحه بوده یک دوازدهم را هم به مجلس ارایه کنند.