به گزارش افکارنیوز، پایگاه اطلاعرسانی دولت طی اطلاعیهای آورده است: با وجود اقدامات چشمگیر انجام شده از سوی بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، وظیفه روشن همه نهادهای قانونی و نظارتی در کشور حمایت از تصمیمات بانک مرکزی برای مبارزه با فساد و تخلفات تا ریشهکن شدن نهایی آنهاست و باید از هر اقدامی که در این مسیر اختلال ایجاد میکند پرهیز کرد.

از جمله اقدامات تاسف انگیز در روزهای اخیر خبرسازی پیرامون برداشت از حساب برخی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است که در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است از جمله این که برداشت از حساب برخی بانک‌ها به دلیل قصور آنها از جمله برخی تخلفات ارزی بوده است که با وجود تذکرات متعدد و مکرر بانک مرکزی و در پی اصرار این بانک‌ها بر ادامه مسیر نادرست خود، اسناد این تخلفات به نهادها و مراجع نظارتی و قضایی ارسال شده است.

همچنین اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب برخی بانک‌ها به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و براساس مجوز و تصمیم و مصوبه هیأت وزیران انجام شده است.

نکته دیگر این که بر اساس اطلاعات موجود برداشت از حساب بانک‌ها تنها در سقف یک سوم برداشت ابلاغی و مصوب هیأت وزیران انجام شده و به حساب خزانه کل کشور واریز شده است و بانک مرکزی مکلف است در صورت پافشاری بانک‌ها بر تخلف، برداشت از حساب بانک‌ها را با جدیت و قاطعیت و با هدف اجرای قانون تا سقف تعیین شده عملیاتی کند.

امید است بانک مرکزی به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و در حالی که تحت شدیدترین و بیسابقهترین فشارهای زورگویان بینالمللی قرار دارد، بتواند با حمایت و همدلی سایر قوا و به پشتوانه ملت شریف و بزرگ ایران از گردنههای سخت عبور نماید.