افكار نيوز -نتايج كارشناسي ارشد پيام نور هم اكنون بر روي سايت اين دانشگاه قرار دارد.شركتكنندگان در آزمون دوره كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيامنور مي توانند با ارايه شماره داوطلبي، شماره شناسنامه يا شماره پرونده، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و سال تولد از نتايج آزمون خود مطلع شوند.
امسال براي اولينبار داوطلبان دورههاي فراگير دانشگاه پيامنور ميتوانند همزمان كارنامه آزمون خود را دريافت كنند، در سالهاي قبل داوطلبان بايد پس از مشاهده نتيجه، كارنامه خود را از مراكز دانشگاه پيامنور دريافت كنند.