به گزارش افکارنیوز ، حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتوگو با فارس به تناقضگوییهای اخیر اصلاحطلبان در شعارهایی مانند سعهصدر، منافع ملیو قانون اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش جریان اصلاحات به ویژه طیف معتدلش این است که به هر شکل ممکن و با توسل به ویژگیهای نظام و رهبری در خصوص سعهصدر و مدارایی که با جریانهای مخالف در کشور داشتند بدون هزینهای به عرصه رقابتهای سیاسی کشور بازگردند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه با بیان اینکه اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند با استفاده از این سعه‌صدر و مدارای نظام زمینه فراموش شدن حمایت خود از فتنه و فتنه‌گران را فراهم کنند، تصریح‌کرد: همچنین بتوانند نقشی که در حوادثسال ۸۸ داشتند را به فراموشی بسپارند.

وی بر همین اساس این نوع سوء‌استفاده از رأفت و مدارای نظام را بدون مرزبندی با فتنه‌گران بین‌المللی و دشمنان خارجی کشور و عواملی که در پازل دشمن بازی کردند را برخورد صادقانه‌ای با نظام و مردم ندانست.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در پایان خاطرنشانکرد: رفتار صادقانه این است که ضمن اعتراف به اشتباه بودن بازی در پازل دشمن و فتنهگران بینالمللی علیه انقلاب اسلامی با مردم صادقانه برخورد و به اشتباه خود اعتراف کنند سپس انتظار داشته باشند با آنها مدارا صورت گیرد.