به گزارش افکارنیوز، این عضو جبهه پایداری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه جبهه پایداری نامزدهای مختلفی را مورد بررسی قرار داده است،افزود: برخی از این کاندیداها متناسب با شاخصها و گفتمان جبهه پایداری نبودند و ما در بررسیهای خودمان به سه کاندیدا رسیدیم و به تدریج فرد صالحتر را معرفی میکنیم.

وی اضافه کرد: احتمالا کاندیدای نهایی این جبهه اسفند ماه معرفی خواهد شد.

روانبخش همچنین ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان را ائتلاف پایه‌ای ندانست و گفت: این ائتلاف اشخاص و افراد است نه ائتلاف جریان‌ها و ائتلاف افراد پابرجا نیست و خوب است که جریانات ائتلاف کنند؛ گرچه در برخی از مواقع نیز که جریانات ائتلاف می‌کنند پابرجا نیستند.

این عضو جبهه پایداری در مورد صحبت سخنگوی ائتلاف سهگانه اصولگرایان مبنی بر اینکه ائتلاف ممکن است، کاندیدایی غیر از اعضای ائتلاف خود برای انتخابات ریاستجمهوری معرفی کند، گفت: اینکه فردی که بیشترین آرا را داشته باشد و اصلح باشد، مورد حمایت قرار بگیرد موضوع خوبی است و به نظر میرسد، بین آنچه که آنها میگویند و آنچه که حقیقت دارد، فاصله وجود دارد.