افكار نيوز - آيتالله خامنهاي برخی سخنان امریکاییها درباره تأمین سوخت مورد نیاز ایران را مهمل و بی وجه دانستند و با اشاره به عدم صداقت بیگانگان در ماجرای تأمین سوخت ۲۰ درصد راکتور تهران افزودند: ما براساس عرف معامله در جهان، حدود ۲ دهه قبل سوخت این نیروگاه را خریده بودیم، اما آنها تا احساس کردند ما به این سوخت ۲۰ درصد دوباره نیاز پیدا کرده ایم بازی بدی را شروع کردند که البته این اشتباه بزرگ امریکا و غرب به ضرر خودشان تمام شد.
ایشان تشویق شدن ایران برای تولید سوخت ۲۰ درصد و اثبات قابل اعتماد نبودن امریکا و دیگر تولید کنندگان سوخت را نتایج مشخص بازی غرب درباره سوخت ۲۰ درصد خواندند و تأکید کردند: در این ماجرا برای همه ملتها مشخص شد که آنها(غرب) واقعاً قابل اعتماد نیستند.

/ ب.