افكار نيوز - مشاور سابق میتران افشا کرد زیرزمین كاخ اليزه ، محلی است که رییس جمهور درباره حملات اتمی تصمیم می گیرد.

این بخش از کاخ الیزه دارای استحکام خوبی در برابر انواع بمباران هاست و همچنین از تیررس ماهواره های جاسوسی نیز بدور است.

سابقه زیرزمین هسته‌ای کاخ الیزه به بعد از ژنرال دوگل بر می گردد و تمام روسای جمهور فرانسه در این زیرزمین به کدهای هسته ای دسترسی داشتند.

سارکوزی در حالی همیشه درمحوطه الیزه ایران را متهم به فعالیت هسته ای غیرصلح آمیز می کند که در همین کاخ الیزه مسوولیت هدایت سیصد کلاهک هسته ای را برعهده گرفته است.

بیش از دو دهه است دیگر اجازه تصویربرداری از زیرزمین الیزه به رسانه ها داده نشده است.

/ ب +