افکار

- رییس جمهور در واکنش به سخنان تفرقه افکنانه حسن الشافعی از اعضای هیئت علمای ارشد و مدیر دفتر شیخ الازهر، گفت که در صورت ادامه این سخنان جلسه را ترک خواهد کرد.

لینک فیلم