افکار -

غلامحسین دهقانی طی سخنانی در نشست کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل با اشاره به گزارشات متعدد منتشره توسط سازمان‌های بین‌المللی در خصوص عدم امنیت غذایی تعداد زیادی از مردم در جهان که حدود ۸۵۲ میلیون نفردر جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه را در بر می‌گیرد، بر اهمیت ویژه فقرزدائی تاکید کرد.

وی توجهات را به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد جلب کرد که ظرف چهار سال گذشته بحران اقتصادی و قیمت بالای موادغذایی و سوخت در جهان باعثکاهش روند فقرزدایی گردیده و به مردم آسیب‌پذیر صدمه زده است.

وی خواستار نگاه متوازن به موضوع فقر به لحاظ شدت برای جلوگیری از ورود به دور باطل غفلت از بخشی از جمعیت فقیر جهان شد.

سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان بحران‌های جاری اقتصادی و مالی جهانی را دارای تاثیرات جدی منفی بر توسعه اجتماعی دانست که باعثکاهش شدید شغل و افزایش سریع بیکاری شده است.

وی افزود: برآوردهای کلی نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق جهان، افزایش فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا به وضعیت هشدار رسیده است.

وی با تشریح برنامههای جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از افراد مسن، جوانان و معلولان اظهار کرد: بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) جمهوری اسلامی ایران نقش برجستهای را در همکاریهای جنوب - جنوب از طریق مبادله دانش، فناوری، تحقیقات و آموزشهای علمی در سطح منطقهای و جهانی ایفا کرده است و بر همین اساس UNDP قصد دارد تا شبکه جهانی مبادله اطلاعات و همکاریهای جنوب - جنوب را با ایران ایجاد کند.