افکار- اسفندیار رحیممشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در پایان نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظرها و نقل قولهایی که از وی درباره حضور در انتخابات مطرح میشود،گفت: آیا بحث انتخابات موضوعیتی دارد که من درباره آن صحبت کنم.

وی درباره اینکه آیا مطرح شدن شعار «زنده‌باد بهار» باز کردن بحثانتخابات توسط آقای رئیس‌جمهور است یا خیر افزود: اصلاً بحثتبلیغات انتخاباتی چه چیزی هست؟

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد درباره اینکه منظور رئیسجمهور از بحث زنده باد بهار چه بود؟ گفت: منظور رئیسجمهور از زندهباد بهار امام زمان(عج) است. همانگونه که در مورد ایشان آمده است السلامعیلک یا ربیعالانام.